دستگاههای فانکشنال متحرک

دستگاههای فانکشنال متحرک(Removable Functional appliances )

نیز همچون پلاکهای عادی دارای اجزاء آکریلی و سیمی هستند و هنگام غذا خوردن و مسواک زدن از دهان خارج می شوند. این دستگاهها با هدف ایجاد تغییرات اسکلتی مثل تسریع رشد فک ، اصلاح دیپ بایت و تصحیح انحراف فک پایین استفاده می شوند. نکته مهم در رابطه با دستگاههای فانکشنال اینست که این دستگاهها زمانی موثر هستند که بطور مداوم توسط بیمار استفاده شوند. انواع مختلف از این دستگاهها وجود دارند. از آن جمله می توان دستگاههای فرانکل ،فرمند، توئین پلاک و…را نام برد.دستگاههای فانکشنال بیشترین تاثیرگذاری را در ساعات شب دارند و معمولا به مدت ۶ ماه تا یکسال و نیم استفاده می شوند.