1. انجمن ارتودونتیستهای امریکا- ۲۰۰۵

  2. انجمن ارتودونتیستهای اروپا – ۲۰۰۳

  3. نهمین کنفرانس بین المللی دندانپزشکی – ۲۰۰۲

  4. FDI – ۲۰۰۰

  5. انجمن ارتودونتیستهای اروپا – ۱۹۹۰