مقالات در کنگره های داخلی

 1. ۵۰همین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران – ۸۹

 2. ششمین همایش انجمن ارتودونتیستهای ایران – بهمن ۸۶

 3. دومین همایش انجمن ارتودونتیستهای ایران – ۸۲

 4. برنامه های اموزش مداوم انجمن ارتودونتیستهای ایران – ۸۱

 5. اولین کنگره انجمن ارتودونتیستهای ایران – ۸۰

 6. سمینار علمی تخصصی انجمن ارتودونتیستهای ایران – ۸۰

 7. ۴۶ ام کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

 8. ۳۸ ام کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

 9. پانزدهمین کنگره سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران – ۹۱

 10. دهمین همایش انجمن ارتودونتیستهای ایران بهمن سال ۹۱

 11. دهمین همایش انجمن ارتودونتیستهای ایران بهمن سال ۹۱

 12. اولین کنگره بین المللی بزرگداشت دکتر هاجر افسر لاجوردی ۹۵