مینی اسکرو   Miniscrew

یکی ازمهمترین فاکتورها درموفقعیت درمان ارتدنسی کنترل انکوریج است روشهای مختلفی برای طراحی انکوریج مناسب معرفی شده است که شامل دستگاههای خارج دهانی وداخل دهانی است.روشهای داخل دهانی یک مقدار انکوریج لاس را بهمراه دارند و دستگاههای خارج دهانی انکوریج مطمئنی را بدون همکاری بیمارایجاد نمی کنند . میکرواسکروهای ارتودنتیک بصورت وسیعی درارتدونسی مدرن مورداستفاده قرارمیگیرد هرچند که شکست نسبتا بالایی را بهمراه دارند. بعدازقراردادن یکی ازمهمترین فاکتورها درموفقعیت درمان ارتدنسی کنترل انکوریج است روشهای مختلفی برای طراحی انکوریج مناسب معرفی شده است که شامل دستگاههای خارج دهانی وداخل دهانی است.   تقریبا  ۵/۱۳% ازمیکرواسکروهای ارتدنتیک ثبات خودرا ازدست می دهند ودیگرانکوریج را برای حرکت دندانی تضمین نمی کنند که دراینجا شکست کلینیکی تلقی میشود. میزان شکست در این ایمپلنتها بیشترازایمپلنتهای دندانی کانونشنال است که این امرموجب دلسردی بعضی ازکلنسین ها دراستفاده ازاین منابع مهم می شود. احتمالا شکست  Orthodontic Mini Screw مولتی فاکتوریال است واین فاکتورها غالبا شامل : بیمار, کلینسین , فرم ومحل قراردادن و درمان ، فاکتورهای پیچیده میکرواسکرو می باشد.  TADدارای مزایای زیادی هستند مثل قیمت پایین،سادگی گذاشتن وبرداشتن، عوارض وپیچیدگی کم درارتباط کاربردشان، اما اکثرا آنها بیومکانیکهای عالی را برای حرکت دندانی و کنترل انکوریج حتی دربیماران ناهمکار تضمین می نمایند ازدست رفتن زودهنگام ثباب مینی اسکرو بعنوان یک Failure درنظرگرفته می شود که مانع بدست آمدن اهداف درمانی مِی شود.  Slackو Higuchih از۱۴ایمپلنت استئواینتگریتد در۷بیمار برای حرکت دندانی استفاده کرد درمطالعه فوق ویک مطالعه دیگر، ایمپلنتها دارای ثبات درسراسر درمان بودند و نتایج درمان خوبی را بدنبال داشتند.علیرغم استفاده موفقعیت آمیر سایز ایمپلنتهای استئواینتگریتد و قیمت زیاد همچنین نیاز به حراحی مجدد برای برداشتن، استفاده آنها را در ارتدنسی محدود نموده است. درسالهای اخیر سیستمهای انکوریجی ایمپلنت گسترش وتوسعه یافته اند وبه عنوان یک آلترناتیوی درمقابل هدگیر قرار گرفته اند.