مقالات در کنگره های خارجی

  1. انجمن ارتودونتیستهای امریکا- ۲۰۰۵
  2. انجمن ارتودونتیستهای اروپا – ۲۰۰۳
  3. نهمین کنفرانس بین المللی دندانپزشکی – ۲۰۰۲
  4. FDI – ۲۰۰۰
  5. انجمن ارتودونتیستهای اروپا – ۱۹۹۰
  6. یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ارتودنتیستهای اسیا مارچ ۲۰۱۸
  7. کنگره سینوفیل در مانیل مارچ ۲۰۱۹
  8. کنگره سینوفیل در دانشگاه ماکااو مارچ ۲۰۱۹