مقالات دکتر در مجلات داخلی

 • عنوان مقاله : بررسی فاصله زمانی انجام تحقیق تا انتشار مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشورعنوان مجله و شماره مجله : پژوهنده( دو ماهانه پژوهشی)، شماره دوم
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا- مهندس ناصر ولایی- دکتر لیلا رمضانی- دکتر محسن مهرشادیان -دکتر افشین حراجی – دکتر علی حائری- آزاده خواجوی خانسال انتشارمجله :خرداد و تیر ۱۳۸۹
 • عنوان مقاله : بررسی میزان Relapse درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با آنعنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی دوره هفتم شماره دوم تابستان ۱۳۸۹
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی دکتر محمد علی صغیری دکتر میترا وثوقی دکتر مهران نوربخش سال انتشارمجله : تابستان ۱۳۸۹
 • عنوان مقاله : بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیماران ارتودنسی ثابت و عوامل مر تبط با ان در…..عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی دوره نهم شماره دوم تابستان ۱۳۹۱
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر فرامرز مجتهدزاده دکترهاله حشمت دکتر احمد شیبانی نیا دکتر محمد جواد خرازی فرد دکتر طلیعه محمود هاشمی دکتر الهام مروج صالحیسال انتشارمجله : تابستان ۱۳۹۱
 • عنوان مقاله :مقایسه دقت واکاوی فضا با روش دسثی و نرم افزار طراحی شده در دوره دندان های مختلطعنوان مجله و شماره مجله : مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دوره دوازدهم
 • دکتر احمد شیبانی نیا – بابک نامور –محمد علی صغیری– شهین امامیسال انتشارمجله : شماره ۱ بهار ۱۳۹۰
 • عنوان مقاله : بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۵عنوان مجله و شماره مجله : پژوهش در پزشکی مجله پژوهشی دانشکده پزشکی،شماره
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا– مهندس ناصر ولایی – دکتر شاهین محمد صادقی- دکتر فریدون عزیزیسال انتشارمجله : بهار ۱۳۸۸
 • عنوان مقاله : طراحی نرم افزار CCTA و بررسی قدرت نرم افزار CCTA در تشخیص نوع ناهنجاریعنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره دوم
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا– دکتر رزا مصطفوی طباطباییسال انتشار مجله : تابستان ۱۳۸۷
 • عنوان مقاله : بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و اورتوکین بر روی استحکام ارتودنسیعنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره چهارم
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر عبدالرضا جمیلیان- دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر نگین نصوحی- دکتر محمد رضا حکیمیسال انتشارمجله : زمستان ۱۳۸۸
 • عنوان مقاله : بررسی میزان اصول نگارش روش تحقیق و نحوه اجرای آن در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشکده آزاد اسلامیعنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی ،شماره چهارم
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : امیر ارسلان هوشیار فرد- دکتر اسحاق لاسمی– دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر محسن مهرشادیان- مهندس ناصر ولایی- ارمغان شهبازی- دکتر مهران نوربخش- دکتر بیتا توکلی- آزاده خواجوی خانسال انتشار مجله : زمستان ۱۳۸۸
 • عنوان مقاله : بررسی میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه گیری در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیعنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره اول
 • اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : ارمغان شهبازی- دکتر افشین حراجی– دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر محسن مهرشادیان- مهندس ناصر ولایی- امیر ارسلان هوشیار فرد- دکتر مهران نوربخش- دکتر بیتا توکلی- آزاده خواجوی خانسال انتشار مجله : بهار ۱۳۸۹